Top dating agency in Europe
 
SMLUVNÍ NABÍDKA

Mezinárodní Seznamovací Agentura
Elitní seznamka

SMLOUVA (NABÍDKA) O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Praha ________________ 2022

Tento dokument „Smlouva (nabídka) o poskytování služeb“ je nabídkou Mezinárodní Seznamovací Agentury ELITE PRAGUE, zakladatele Elite Prague (dále jen Agentura) fyzickým osobám (dále jen Klienti) k uzavření dohody o podmínkách uvedených níže.

Před použitím služeb Agentury si prosím přečtěte podmínky této smlouvy.

1.Obecná ustanovení
1.1. Předmětem této smlouvy je poskytování Agenturou na žádost Klienta služeb pro hledání a/nebo výběr partnera pro vytvoření rodiny.
Tato smlouva je založena na normách mezinárodního práva a občanského zákoníku a upravuje právní vztah mezi agenturou a klientem v procesu poskytování služeb klientovi.

1.2. Používáním služeb Agentury souhlasíte s tím, že:
a) Před přijetím služeb od Agentury jste si přečetli podmínky této smlouvy v plném rozsahu.

b) Vaše žádost o poskytování služeb zaslaná Agentuře jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě znamená, že přijímáte všechny podmínky teto smlouvu v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek a omezení z vaší strany (akceptace). Tato Smlouva, uzavřená přijetím této nabídky, nevyžaduje dvoustranný podpis a je platná v elektronické podobě.

c) Pokud nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy nebo nemáte právo ji uzavřít ze zákona, neměli byste zahajovat ani okamžitě přestat využívat služby Agentury.

d) Smlouva (včetně jakékoli její části) může být Agenturou změněna bez zvláštního upozornění. Nová verze Smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jejího zveřejnění na Webových stránkách www.eliteprague.cz, nestanoví-li nová verze Smlouvy jinak.

1.3. Vztahy mezi stranami mohou být dodatečně upraveny samostatnými dokumenty a dohodami, včetně těch, které upravují využívání doplňkových nebo osobních služeb. Použití těchto dodatečných dokumentů a dohod neruší platnost této smlouvy.

2.Podmínky služeb
2.1. Klientem Agentury může být občan Evropského státu nebo cizinec, který dosáhl věku 21 let. Klient nesmí být v registrovaném manželství.

2.2. Klient se zavazuje před poskytnutím služeb poskytnout Agentuře o sobě spolehlivé informace, a to:
a) kvalitní fotografie 6-8 kusů

b) vyplněnou žádost o služby pro účely mezinárodního seznamování - dotazník zveřejněný na webových stránkách www.eliteprague.cz

c) fotografie (sken) pasu v rozloženém stavu

d) absolvovat osobní pohovor (získat online konzultaci) s majitelem Agentury a získat předběžné schválení dotazníku

e) na žádost Agentury poskytnout svůj videozáznam pro účely plnění této smlouvy a v souladu se stupněm utajení

f) za účelem dosažení efektivního výsledku při hledání a výběru partnera se Klient zavazuje řídit se doporučeními a pokyny Agentury.

2.3. Agentura hloubkově nekontroluje správnost osobních údajů (místo výkonu práce, úvěrová historie, místo skutečného bydliště) poskytnutých Klientem, v případě nevěrohodnosti informací si však vyhrazuje právo jednostranně ukončit poskytování služby Klientovi, bez vrácení platby za služby.

2.4. Klient má právo odmítnout služby Agentury kdykoli, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne přijetí podmínek této smlouvy, přičemž Agentura garantuje vrácení částky uhrazených služeb Klientovi, mínus skutečné náklady Agentury vynaložené v souvislosti s poskytováním služeb Klientovi:
— 100 euro (hodinová konzultace o záležitostech seznamování)
— 400 euro (prezentační návrh úplného klientského dotazníku, v anglické verze taky)

2.5. Agentura garantuje Klientovi výběr vhodných kandidátů po dobu poskytování služby v souladu se zvoleným tarifem.

3.Platební podmínky
3.1. Agentura poskytuje služby výhradně na základě zálohy klienta při uzavření smlouvy.
Cena za služby Agentury závisí na tarifu zvoleném Klientem. S tarify za služby Agentury se můžete seznámit na webových stránkách www.eliteprague.cz v sekci „Služby a náklady“ nebo kontaktováním Agentury telefonicky, e-mailem a jinými dostupnými prostředky.

3.2. V ceně služeb Agentury nejsou zahrnuty výdaje pro klienty mužského pohlaví nebo potenciální klienty Agentury spojené s letem (přemístěním), ubytováním, stravováním a další výdaje Klienta související s organizací setkání s potenciální nevěstou.
Smluvní strany se mohou dohodnout na poskytování služeb Klientovi za individuální sazbu se zahrnutím doplňkových a (nebo) osobních služeb (např.: přivolání Agenturního konzultanta Klientovi, domluvení schůzky na určitém místě, překladače), etapově- postupová platba za služby apod. včetně uzavření individuální smlouvy o službách.
Vzhledem k tomu, že Agentura v souladu s právními předpisy České republiky používá zjednodušený daňový systém, náklady na služby nezahrnují DPH.

3.3. Platbu za služby může Klient provést bezhotovostně v Kč nebo jiné měně podle směnného kurzu Centrální banky.
Pro klienty s bydlištěm v České republice je platba přijímána z webových stránek www.eliteprague.cz bankovním převodem nebo pomocí údajů o společnosti.
Pro Klienty, občany jiných zemí, jsou bankovní údaje pro platbu poskytovány individuálně v závislosti na zemi bydliště.

3.4. Pokud nebude platba za služby přijata v plné výši, má Agentura právo odmítnout vyřízení objednávky a (nebo) dočasně pozastavit další poskytování služeb až do úplného zaplacení.

4.Postup při uzavírání smlouvy a poskytování služeb
4.1. Poskytování služeb Agentury bude zahájeno okamžikem poskytnutí informací Klientem dle bodu 2.2. a uzavřením smlouvy a přijetím platby.

4.2. Smlouva je uzavřena přijetím Nabídky Klientem.
Nabídku může klient přijmout převodem finančních prostředků klientem ve prospěch Agentury pomocí údajů uvedených v této smlouvě nebo jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na webových stránkách www.eliteprague.cz

4.3. Provedení úkonů uvedených v bodě 3.1. Nabídky Klientem se považuje za přijetí Nabídky.Dnem přijetí Nabídky a tedy i dnem uzavření Smlouvy je den přijetí peněžních prostředků Klientem na běžný účet Agentury.

4.4.Po uzavření smlouvy a zvážení Klientova dotazníku provede pracovník Agentury pohovor s Klientem, na kterém jsou objasněna určitá přání a preference Klienta, studovány jeho osobní vlastnosti. Agentura poskytuje písemní i ústní doporučení ke zlepšení efektivity seznamování s potenciálním partnerem.

4.5. Agentura si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení doporučit klientovi kandidáty, a to i přesto, že případný partner nemusí preferencím klienta odpovídat nebo jim odpovídat pouze do určité míry, neboť tento přístup byl pro mnohé úspěšný.

5.Ochrana soukromí

5.1. Klient se zavazuje nepředávat žádná data jiných Klientů žádným třetím osobám.
Agentura klientovi zaručuje, že jeho údaje nebudou bez jeho souhlasu nebo oznámení předány jiným klientům nebo jiným třetím stranám.

6.Vyšší moc
6.1. Strany nenesou odpovědnost za úplné nebo částečné nesplnění povinností podle této smlouvy, pokud je takové neplnění způsobeno okolnostmi vyšší moci (vyšší mocí). Mezi takové okolnosti patří: přírodní katastrofy (požáry, povodně, zemětřesení atd.), vojenské akce nebo rozhodnutí úřadů, protiprávní jednání třetích stran a další okolnosti, které strany nemohou ovlivnit.

6.2. Strana, která se odvolává na okolnosti vyšší moci, je povinna do 3 kalendářních dnů tyto okolnosti oznámit druhé Straně a rovněž na žádost druhé Strany poskytnout kopie dokumentů potvrzujících výskyt okolností vyšší moci.

7.Konec poskytování služby
7.1 Agentura má právo jednostranně ukončit poskytování služeb Klientovi za následujících okolností:

Klient porušil doložku o mlčenlivosti této Smlouvy;
Klient není v kontaktu s Agenturou déle než 1 měsíc;
Klient uvedl nepravdivé osobní údaje a (nebo) další informace nezbytné pro poskytování služeb;
Klient za služby nezaplatil nebo zcela nezaplatil.
Klient vyjadřuje změny ve svých preferencích a projevuje nadměrné požadavky na potenciální kandidáty, které neodpovídají prvotnímu požadavku v dotazníku.
Identifikace jasného hmotného zájmu o klienta a získávání výhod setkáním s klienty manželské agentury (a partnerských agentur)
Klient zasahuje do práce Agentury, vykazuje známky nevhodného chování, pomlouvá a snaží se získat peníze zaplacené na základě smlouvy až po skutečně poskytnutých službách (poskytnutí jednoho nebo více zájemců k seznámení)

8.Závěrečná ustanovení
8.1. Veškeré spory vzniklé mezi stranami budou řešeny jednáním.

8.2. Uznání jakéhokoli ustanovení Smlouvy soudem za neplatné a nevymahatelné neznamená neplatnost ostatních ustanovení Smlouvy.

V Praze dne ___.2022

NAPIŠTE NÁM
právě teď
WhatsAppViberPhone
2021 © All Right Reserved. ElitePrague
tel: +420608801124